Ustawa o organizacji rynku rybnego

15 września weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego, która jest konsekwencją reformy wspólnej polityki rybołówstwa oraz organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. Nowelizacja ta przyczyni się do realizacji celów nowych unijnych rozporządzeń w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa.

Główne cele reformy wspólnego rynku rybnego:

  • uproszczenie procedur prawnych i obowiązków w zakresie sprawozdawczości;
  • wzmocnienie roli uznanych organizacji producentów ryb;
  • zmiana systemu wsparcia rynkowego;
  • zapewnienie lepszej informacji dla konsumenta, tak aby mógł podejmować świadome decyzje zakupu.

Zmiany wprowadzone znowelizowaną ustawą dotyczą przede wszystkim następujących obszarów:

Identyfikowalność produktów rybnych w łańcuchu „od łowiska do półmiska”

Produkty rybołówstwa i akwakultury muszą być identyfikowalne na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji – od złowienia lub zebrania do etapu sprzedaży detalicznej. Identyfikacja dotyczy zwłaszcza źródła pochodzenia, daty połowu, narzędzi połowowych, sposobów obróbki i dostawców. Część tych informacji ma znaczenie dla konsumenta, część natomiast będzie zapewniała odpowiedni poziom kontroli, np. w zwalczaniu nielegalnych połowów. W ustawie kompleksowo uregulowano kompetencje właściwych organów upoważnionych do kontroli produktów. Działania kontrolne pozostają nadal w gestii okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ale zgodnie z nową ustawą kontrolę i nadzór nad jakością produktów rybnych sprawuje również Inspekcja Handlowa, szczególnie w zakresie oznaczania i etykietowania.

Organizacja producentów

Zgodnie z nowymi przepisami wspólnotowymi ustawowo dostosowano terminologię. Zastąpiono m.in. pojęcie: „program operacyjny” pojęciem: „plan produkcji i obrotu”. Określono również procedurę dotyczącą obowiązku składania i zmiany planów produkcji
i obrotu. Organizacje producentów zobowiązano do przedkładania ministrowi
ds. rybołówstwa sprawozdania rocznego, opisującego realizację planu produkcji i obrotu. Uchylono przepisy dotyczące planu poprawy jakości, gdyż aktualne przepisy wspólnotowe nie uwzględniają takiego planu.

Interwencja na rynku

Nowe przepisy upraszczają interwencję na rynku rybnym poprzez rezygnację z części dotychczas obowiązujących mechanizmów, pozostawiając wyłącznie jeden instrument związany ze składowaniem utrwalonych produktów rybołówstwa. Ma to służyć wspieraniu stabilności rynku oraz zwiększaniu zysków producentów

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-7-13-pazdziernika


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły