Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez witrynę tygodnika Zielony Sztandar, zwana dalej Witryną będącą własnością spółki Green Light Media Sp. z o.o. ul. Erazma Ciołka 15, 01-445 Warszawa NIP 5260251003, REGON 012559241 KRS 0000079780 zwaną dalej Spółką. Spółka jest również administratorem danych osobowych. Obsługa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny w celu, do którego została stworzona i aby to osiągnąć podejmuje wszelkie niezbędne działania. Polityka Prywatności nie dotyczy działań podmiotów trzecich.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Spółki usług Witryny, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (m.in. księgowość) jak również w celach statystycznych.

Dane zbierane podczas zamówienia prenumeraty

Spółka będzie od Państwa zbierała następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania procesu zamówienia prenumeraty tytułu:

– nazwisko i imię,
– adres do korespondencji,
– adres poczty elektronicznej,
– numer telefonu komórkowego (opcjonalnie),

Powyższe dane zbierane są w momencie zamówienia prenumeraty a przed ich wprowadzeniem do systemu muszą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Spółka nie zbiera danych osób niepełnoletnich oraz danych wrażliwych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania zamówienia prenumeraty w/w tytułu.

Dane statystyczne zbierane podczas korzystania ze strony

Witryna zbiera dane statystyczne na temat jej użytkowników za pomocą narzędzia Jetpack . W celu zapoznania się z Polityką Prywatności wymienionego narzędzia, należy przejść tutaj: https://wordpress.org/about/privacy/.

Przechowywanie danych

Wszelkie dane zbierane przez Spółkę poprzez Witrynę przechowywane są na serwerach spełniających wszelkie wymagania ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Udostępnianie informacji

Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. upoważnionym pracownikom odpowiedzialnym za funkcjonowanie portalu i publikowanie treści, podwykonawcom naszych usług zapewniającym usługi IT na podstawie zawartych z nimi przez Administratora umów i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko wówczas, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Marketing własny Witryny

Za Państwa zgodą, podane dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych własnych usług Witryny bez udostępniania danych podmiotom trzecim.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Witryny mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa użytkownika

Macie Państwo możliwość dostępu do Państwa danych, w każdym czasie. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o danych przechowywanych na Państwa temat, jak również prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy w tym celu o pisemny kontakt  pod adres sekretariat@greenlightmedia.pl. List z powyższą prośbą można również kierować pod adres Green Light Media Sp. z o.o. ul. Erazma Ciołka 15, 01-445 Warszawa. List musi być opatrzony czytelnym podpisem oraz informacjami umożliwiającymi dokładną weryfikację osoby wnioskującej.

Zmiany, pytania i zastrzeżenia

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sekretariat@greenlightmedia.pl