Gospodarz, reformator, działacz

Rozmowa z Ryszardem Rotterem, starostą poddębickim

• Jakie działania podejmowane są w powiecie?

– Z dużym wysiłkiem, stopniowo rozwiązujemy ciążący od lat nad powiatem wielki problem. W powiecie dominowała struktura biurokratyczna zarządzająca służbą zdrowia i szpital z prawie 54 mln złotych zadłużeniem.

Od 2011 roku wspólnie z Radą i Zarządem podjęliśmy szereg intensywnych działań, uzasadnionych i odpowiedzialnych rozwiązań zmierzających do ratowania szpitala powiatowego.

W lipcu 2011 r. utworzono Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (spółka ze 100 proc. udziałem powiatu), a już we wrześniu tego samego roku udało się zawrzeć umowę z ministrem zdrowia i wdrożyć tzw. „Plan B”, pozwalający oddłużyć szpital w kwocie prawie 34 mln złotych. Dzięki reorganizacji szpitala powiatowego udało się umorzyć odsetki i należności od części wierzycieli SP ZOZ, udało się opracować i przyjąć Program Naprawczy, a także zwiększyć dochody powiatu.

Wszystkie te działania zostają doceniane w kraju, o czym świadczą przyznawane nagrody i wyróżnienia. W ubiegłym roku Poddębickie Centrum Zdrowia zostało nagrodzone aż trzykrotnie. Otrzymało 9 pozycję w Rankingu dla Województwa łódzkiego oraz 2 pozycję wśród szpitali powiatowych przygotowanym przez Rzeczpospolitą wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie „Perły Medycyny” w kategorii: szpitale poniżej 400 łóżek oraz po raz drugi z rzędu statuetkę „Wiktorii” przyznawaną przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców.

Ponadto podejmujemy zdecydowane wysiłki dla organizowania kursów dla osób bezrobotnych, pomagających zdobyć nowy zawód. Zwróciliśmy uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych, pragnących przystąpić do pracy. Wdrażany jest projekt: „Samodzielni niepełnosprawni”. Dosłownie na dniach zrobiliśmy pierwszy, niewielki, ale znaczący krok. W fabryce Japan Tobacco International w Gostkowie Starym z tej grupy zatrudnionych zostanie 7 osób oraz 14 osób w firmach współpracujących.

Konsekwentnie zabiegamy o ułatwianie prowadzenia mikro- i makro- przedsiębiorstw na terenie powiatu poddębickiego.

• Jakie są wyniki w poprawie infrastruktury?

– Miniony rok był dobry na drogach powiatowych. Efektem współdziałania samorządów województwa, powiatu i gminy przy wsparciu państwa jest inwestycja w gminie Pęczniew. Przeprowadzono tu wspólnie kompleksową przebudowę drogi powiatowej i dróg gminnych. Przygotowana dokumentacja i fundusze sprawiły, że w październiku ubiegłego roku w tej gminie oddano do użytku 3,6 kilometra przebudowanych dróg. We wszystkich sześciu gminach przebudowano łącznie blisko 60 kilometrów dróg. Coraz wyraźniej odczuwamy również pozytywne skutki wybudowania nowej autostrady A2.

• Jakie inne dziedziny życia pozostają w zainteresowaniu starosty?

– Powiat poddębicki to powiat słońca, wody i zieleni. Bogaty w złoża wód geotermalnych w Poddębicach i Uniejowie wykorzystywanych w celach zdrowotnych, turystycznych i rekreacyjnych.

Nie zapominamy o dbaniu o środowisko naturalne. Dzięki realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wspierających lokalne inicjatywy w Pęczniewie oddano do użytku przebudowany i zrewitalizowany park. Wspieramy inicjatywy wytwórców energii elektrycznej i opowiadamy się za rozwijaniem odnawialnych źródeł energii. Rolników zachęcamy do produkcji biogazu.

Wyrazem podziękowania za trud i pracę rolników są organizowane corocznie dożynki oraz odznaczenia przyznawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.

• Jaka jest oferta programowa dla młodego pokolenia?

– Zachęcamy do uczestnictwa wykraczającego poza program szkolny. Przykładem jest realizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Zawód przepustką do lepszego jutra” prowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Popularny jest udział w konkursach literackich. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się rywalizacja o tytuł „Mistrza ortografii”. Uczniowie z naszego powiatu są stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Dwie laureatki II edycji Konkursu Wiedzy o Parlamentaryzmie gościły w Sejmie i w Pałacu Prezydenckim.

Podobnie popularne są imprezy sportowe. W VIII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych uczestniczyło 5 drużyn żeńskich i 12 męskich. Tradycją stały się rozgrywki piłkarskie organizowane pod patronatem Starosty Poddębickiego i Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi. Jesteśmy otwarci na świat i Polonię. Dzięki współpracy z Fundacją „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” corocznie organizujemy wymiany młodzieży polonijnej z zaprzyjaźnionych regionów partnerskich: Węgier, Chorwacji, Serbii, Litwy, Łotwy i Ukrainy oraz podejmujemy wspólnie szereg działań kulturalnych i sportowych.

Popularnością cieszą się imprezy dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Siła motywacji – siłą integracji”, zawody i turnieje sportowe. Sukcesy odnieśli nasi sportowcy zdobywając 8 medali, w tym 6 złotych na VIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka”. Znaczne kwoty kierowane są na likwidowanie barier dla niepełnosprawnych, prowadzenie rehabilitacji i zakup sprzętu.

• Jakie cele na najbliższe lata?

– Polepszanie warunków życia i dbanie o ekologiczne walory powiatu. Pomaga nam w tym zarówno przychylne stanowisko władz województwa, jak też dobra współpraca z sąsiednimi samorządami powiatów i gmin. Takim przykładem jest porozumienie o współpracy w celu zagospodarowania doliny Warty i Zbiornika Jeziorsko.

Priorytetem jest program wykorzystania złóż termalnych i kontynuacja przyjętych zadań. Zdobyliśmy już pewne doświadczenia w tej dziedzinie.

• Na czyją pomoc i współpracę można liczyć?

– W realizacji tych zamierzeń wiodącą rolę odegrają samorządy powiatu i gmin. Do tej pory dobrze układa się współpraca w samorządzie powiatu, gdzie 7 radnych PSL współpracuje z 3 koalicjantami PO i 2 radnymi z innych klubów. Podobnie dobre zrozumienie i chęć współpracy przy podejmowaniu ważnych decyzji wyrażają radni gminnych samorządów. Ważną rolę odgrywają liczne organizacje społeczne. Fakty pokazują, że potrafimy wspólnymi siłami dobrze wydawać pieniądze z korzyścią dla naszych mieszkańców i pożytkiem dla budżetu.

Rozmawiali: Józef Bezak, Andrzej Gołowin


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Urodziny Macieja Rataja. Pamiętamy!

    19 lutego w 1884 r. we wsi Chłopy pod Lwowem urodził się Maciej Rataj. Był pierwszoplanowym parlamentarzystą i politykiem II …

  • Kto wygra z Kaczyńskim i jego „piątką”?

    Nie ma wątpliwości, że tzw. „Piątka Kaczyńskiego” jest ustawą niebywale szkodliwą dla polskiej wsi. Likwidując całą branżę hodowli zwierząt futerkowych, …

  • Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach

    Prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją a obywatelem – do tego ma służyć uchwalona w środę przez Sejm ustawa …