Rząd pomoże rolnikom poszkodowanym przez klęski żywiołowe

W wyniku tegorocznych klęsk żywiołowych ucierpiało 100 tysięcy gospodarstw. 6 sierpnia br. rząd przyjął Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane  wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego oraz nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. Nr 22, poz. 121 ze zm.).

W ramach programu producenci rolni, którzy ponieśli szkody w 2013 roku w wyniku powodzi, huraganu, gradu i deszczu nawalnego powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody albo 3 lat w okresie pięcioletnim, będą mogli ubiegać się o:

 • kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej oraz ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o poręczenia lub gwarancje spłaty tych kredytów,
 • odraczanie terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne i rozłożenie ich na dogodne raty przez Prezesa KRUS. Możliwe będzie także umarzanie w całości lub części bieżących składek, na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny,
 • odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych,
 • pomoc w wysokości 100 zł na 1 ha upraw rolnych lub 10 zł na 1 m2 upraw znajdujących się w tunelach foliowych lub szklarniach, kwalifikujących się do likwidacji,
 • zastosowanie ulg w podatku rolnym za 2013 r. przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Kwota pomocy będzie pomniejszona o połowę, jeżeli producent rolny w dniu wystąpienia powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego nie miał ubezpieczonych, co najmniej 50% upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, powodzi, gradu, huraganu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego, piorunu, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

1. wprowadzono możliwość realizacji określonego w Programie pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego wsparcia w formie pomocy w wysokości 100 zł na 1 ha UR lub 10 zł na 1 m2 oraz dopłat do kredytów na wznowienie produkcji rolnej;

2. uproszczono procedurę ubiegania się o kredyt na wznowienie produkcji rolnej, polegającą na zrezygnowaniu z:

 • wydawania zgód przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na uruchomienie tych kredytów,
 • wydawania przez wojewodów rolnikom opinii o zakresie i wysokości szkód.

Producent rolny będzie musiał uzyskać od wojewody jedynie potwierdzenie na protokole wystąpienia szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne;

3. umożliwiono ubieganie się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej po szkodach spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne producentom rolnym, w gospodarstwach, w których szkody nie przekroczą 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej z ostatnich 3 lat poprzedzających rok, w którym poniesiono szkody – w ramach pomocy de minimis. Kredyt w formule de minimis będzie udzielany na podstawie protokołu oszacowania szkód;

4. umożliwiono udzielanie wsparcia dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r. w wysokości poniżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

Zgodnie z przepisami znowelizowanego rozporządzenia pomoc w wysokości 100 zł na 1 ha upraw rolnych lub 10 zł na 1 m2 upraw znajdujących się w tunelach foliowych lub szklarniach, kwalifikujących się do likwidacji będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji oraz stawki pomocy wynoszącej 100 zł na 1 ha zniszczonej uprawy rolnej lub 10 zł na 1 m2 zniszczonych upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.

Wydatki na wypłatę dla rolników środków z Programu (100 zł na 1 ha upraw rolnych lub 10 zł na 1 m2 upraw w tunelach foliowych lub szklarniach) zaplanowano w wysokości 89,35 mln. zł.

Wnioski o pomoc będzie można składać dzień po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw do dnia 30 września 2013 r. – na formularzu, który zostanie udostępniony przez ARiMR.

O terminie przyjmowania wniosków ARiMR poinformuje osobnym komunikatem.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

 • Urodziny Macieja Rataja. Pamiętamy!

  19 lutego w 1884 r. we wsi Chłopy pod Lwowem urodził się Maciej Rataj. Był pierwszoplanowym parlamentarzystą i politykiem II …

 • Kto wygra z Kaczyńskim i jego „piątką”?

  Nie ma wątpliwości, że tzw. „Piątka Kaczyńskiego” jest ustawą niebywale szkodliwą dla polskiej wsi. Likwidując całą branżę hodowli zwierząt futerkowych, …

 • Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach

  Prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją a obywatelem – do tego ma służyć uchwalona w środę przez Sejm ustawa …