To już czwarta deregulacja

Pod koniec marca Komitet Rady Ministrów przyjął projekt założeń czwartej już ustawy deregulacyjnej. Zawiera ona 50 konkretnych rozwiązań, które mają uprościć warunki prowadzenia działalności gospodarczej i znieść część uciążliwości biurokratycznych. Tylko ograniczenie sześciu obowiązków informacyjnych przyniesie przedsiębiorcom 280 mln zł oszczędności rocznie i 7,8 mln godzin pracy.

Najważniejsze propozycje to:

wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO. Spowoduje to zwiększenie liczby odpraw dokonywanych w Polsce oraz przyciągnie dodatkowe ilości ładunków przechodzących przez polskie porty morskie. Poprawi się więc ich konkurencyjność;

– zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez polskie porty morskie. Proponowane rozwiązanie sprzyjać będzie znacznemu ograniczeniu czasu przeprowadzania kontroli, a w konsekwencji przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę. Zwiększy się wolumen odpraw celnych, a co za tym idzie wielkości poboru należności celnych, z których 25 proc. będzie zasilać budżet państwa;

– wyłączenie z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób niezamożnych – korzystających z pomocy społecznej oraz zwolnienie otrzymującego pomoc z podatku dochodowego z tego tytułu. Zmiana powinna przełożyć się na większą dostępność bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych;

– zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do

zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę. Zapewnienie darmowego transportu przez pracodawcę stanowi jeden z decydujących czynników dla podjęcia pracy w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych. Wprowadzenie zwolnienia podatkowego pobudzi aktywność inwestycyjną przedsiębiorców oraz będzie zachęcać do zatrudniania osób bezrobotnych z miejscowości oddalonych od zakładu pracy;

– zniesienie obowiązku uzyskiwania przez przedsiębiorców obligatoryjnego potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R – za potwierdzenie to początkujący przedsiębiorca musi zapłacić 170 zł. Po zmianie potwierdzenie dokonania rejestracji odbywałoby się wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Wniosek taki może być złożony elektronicznie, wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG. W związku z tym jego przyjęcie i przetworzenie przez organ podatkowy nie nakłada na ten organ dodatkowej pracy;

– ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców – zwolnienie ich z obowiązku przekazywania przez pierwszy rok kalendarzowy danych statystycznych. Obowiązek przekazywania danych statystycznych stanowi obciążenie szczególnie dla małych przedsiębiorstw dysponujących ograniczoną liczbą pracowników. Jednocześnie propozycja nie ogranicza możliwości dobrowolnego udziału mikroprzedsiębiorców w badaniach statystycznych;

– zniesienie obowiązku płatnika składek do dokonywania sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych do ZUS za poprzedni rok w miesięcznych raportach imiennych – obowiązek ten stanowi dodatkowe i zbędne obciążenie dla przedsiębiorców i jest zagrożone karą grzywny do 5 tys. zł. Płatnik składek, przekazując do ZUS dane, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zawarte w nich informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz, że płatnik składek jest świadomy odpowiedzialności karnej z tytułu przekazania nieprawdziwych danych lub ich zatajenia;

– wprowadzenie wiążącej informacji taryfowej w zakresie podatku akcyzowego – wprowadzenie na gruncie akcyzy instytucji Akcyzowej Informacji Taryfowej – na wzór występujących w prawie celnym WIT-ów – ma na celu umożliwienie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, uzyskanie na ich wniosek od właściwego organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej tych wyrobów i samochodów. Instytucja ta pozwoli podmiotom gospodarczym uzyskać większą pewność w obrocie gospodarczym oraz ułatwi podmiotom posiadającym Akcyzową Informację Taryfową relacje z organami podatkowymi;

– zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych systemem ryczałtowym – podstawą obliczenia ryczałtu od używania pojazdu służbowego byłaby wielokrotność stawki kilometrowej. Ryczałt nie będzie obejmować sytuacji uregulowanych umownie (np. umowa użyczenia bądź najmu pojazdu). Szacuje się, że w Polsce użytkowanych może być ok. 800 000 samochodów służbowych. Brak precyzyjnych i prostych przepisów w tym zakresie utrudnia obecnie rozliczenie użytkowania takich samochodów do celów prywatnych oraz sprzyja nieujawnianiu takiej czynności dla celów podatkowych. W sposób przystępny uregulowano też użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Ryczałt jest rozwiązaniem prostym, co przełożyły się z pewnością na większą legalizację takiego użytkowania dla celów podatkowych;

umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę umożliwienie zatrudnienia pracownika przyjmowanego do pracy przez nowego pracodawcę, na podstawie ważnego i aktualnego (od poprzedniego pracodawcy) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wyjątek powinni stanowić pracownicy zatrudniani w szczególnych gałęziach gospodarki, np. spożywczej, medycznej, ratowniczej oraz transporcie lądowym, morskim i lotniczym. Nowe rozwiązanie zminimalizuje koszty administracyjne;

– przesądzenie, że orzeczenia sądowe są informacją publiczną publikacja orzeczeń przyczyni się do ujednolicenia orzecznictwa, a problematyka poruszana w orzeczeniach może stanowić ważny sygnał dla posłów, gdzie prawo nie działa prawidłowo i jakie zmiany są konieczne. Publikacja orzeczeń sądów powszechnych na stronach BIP przyczyni się do również do zapewnienia transparentności działania sądów oraz pozytywnie wpłynie na merytoryczny poziom wydawanych przez nie rozstrzygnięć;

– rozszerzenie możliwości udzielania poręczeń na rzecz przedsiębiorców przez NFOŚiGW oraz umożliwienie udzielania poręczeń przez wojewódzkie FOŚiGW zmiana ułatwi dostęp przedsiębiorców do finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW oraz wojewódzkich FOŚiGW, co powinno przełożyć się na wzrost aktywności gospodarczej.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły