Ludowcy ruszają z legislacyjną ofensywą

Parlamentarzyści z PSL postawili przed sobą bardzo ambitny plan na 2013 rok. Szereg inicjatyw ustawodawczych, które Stronnictwo będzie realizować w nowym roku będzie skierowane na usprawnienia działania państwa oraz poprawę jakości życia Polaków.

Ludowcy przygotowali szereg  nowych  propozycji – projektów ustaw oraz założeń do projektów ustaw, które będą zgłaszane przez posłów PSL w 2013 roku.

1) projekt ustawy o wsparciu finansowym gmin o ograniczonych możliwościach rozwojowych ze względu na położenie w granicach obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych,

Wprowadzenie rozwiązań proponowanych przez PSL pozwoli nie tylko wyrównać ubytki w dochodach własnych gmin, na których terenach znajdują się znaczne powierzchnie obszarów, co doprowadzi do wyrównania poziomu życia ich mieszkańców ze względu na większe możliwości finansowania zadań własnych przez gminy, ale również doprowadzi do tego, że gminom będzie zależeć na posiadaniu na swoich terenach obszarów chronionych oraz – pośrednio – do ustanawiania w przyszłości nowych obszarów chronionych.

2) projekt ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych,

Klub PSL wychodzi na przeciw potrzebom wprowadzenia odpowiednich zmian i w pierwszym kwartale 2013 r. przedstawi konkretne rozwiązania legislacyjne dotyczące organizacji ogródków działkowych z uwzględnieniem zmian wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności z położeniem nacisku na zabezpieczenie interesów osób korzystających z działek (osoby starsze, emeryci i renciści, ale tez rodziny z dziećmi).

3) projekty aktów normatywnych dotyczące ratownictwa medycznego,

W trosce o bezpieczeństwo pacjenta, projekt zawiera nowy zakres leków i procedur medycznych, który ratownik medycznych może wykonywać samodzielne lub pod nadzorem lekarza. Projekt ustawy określa prawa i obowiązki ratownika medycznego przy wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych. W projekcie ustawy zawarto regulacje dotyczące utworzenia samorządu zawodowego ratowników medycznych, która to grupa spełniając przesłanki zawodu zaufania publicznego, jako jedyna spośród zawodów medycznych nie posiada własnego samorządu zawodowego.

4) projekt ustawy o zdrowiu publicznym,

PSL z początkiem 2013 roku rozpocznie prace nad projektem ustawy, który w sposób całościowy będzie odnosił się do problematyki zdrowia publicznego, zdrowia polskiego społeczeństwa. Chcemy zagwarantować bezpieczeństwo zdrowotne obywateli odnosząc się do ewentualnych zagrożeń, także tych o charakterze cywilizacyjnym. Odrębna regulacja w przedmiotowej sprawie jest konieczna również ze względu na postępujące zmiany demograficzne, tj. starzenie się społeczeństwa. Widzimy potrzebę aktywności państwa w dbaniu o poprawę stanu zdrowia ogółu obywateli oraz poprawę świadomości zdrowotnej.

5) projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie

Zmiany proponowane przez PSL mają zwiększyć odpowiedzialność finansową budżetu państwa za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę.

6) Zespół Sprytnych Regulacji;

Klub Parlamentarny zamierza powołać kilkuosobowy zespół do opracowania zmian w prawie, które ułatwią codzienne funkcjonowanie przeciętnemu Kowalskiemu. Założenie jest banalne, ale genialne w ogólnym założeniu – wprowadzić „sprytne” regulacje, które nie spowodują nawet najmniejszego uszczerbku dla budżetu państwa, ale uproszczą obowiązujące procedury, skrócą czas oczekiwania na decyzje aparatu państwowego, ograniczą wszechwładzę państwa i pozwolą działać obywatelowi. Państwo ma zaufać swoim obywatelom!

7) zmiany w prawie budowlanym;

Zmiany, które zaproponuje KP PSL będą polegały na przyspieszeniu wydawania decyzji budowalnych, szczególnie tych związanych z rozwojem przedsiębiorstw czy prowadzonych nowych inwestycji.

8) projekt ustawy o bezpieczeństwie dzieci w sieci,

Klub Parlamentarny PSL rozpocznie przygotowania do pracy nad projektem ustawy, który miałby odpowiadać na oczekiwania rodziców dzieci korzystających z Internetu. W rozwijającej się przestrzeni dostępu do Internetu na małoletnich czeka wiele zagrożeń. Według PSL potrzebna jest kompleksowa regulacja prawna, która w odpowiedzialny sposób będzie przeciwdziałała niebezpieczeństwom.

9) projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zmiany polegające na przeznaczeniu środków finansowych z niewykorzystanej kwoty budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia za refundację na rok 2012 na świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Według wyliczeń ekspertów niedobór pieniędzy na leczenie w budżecie NFZ wynieść może w tym roku nawet 1,7 mld zł! Wynika to ze spadku wpływów ze składek na ubezpieczenia zdrowotne. Gdyby ten niedobór sfinansować ze środków zaoszczędzonych na refundacji leków, szpitale mogłyby zacząć normalnie funkcjonować i skróciłyby się kolejki do lekarzy.

10) projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Inicjatywa polegająca na wprowadzeniu w ostatniej klasie gimnazjum lub w pierwszej klasie Liceum Ogólnokształcącego kilkudniowych praktyk „zawodowych” w różnych podmiotach funkcjonujących na lokalnym rynku pracy.

Posłowie PSL w nadchodzącym roku będą  chcieli też sfinalizować działania zapoczątkowane w 2012 roku.

1) projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

Projekt zakłada ograniczenie sprzedaży w szkołach tzw. żywności śmieciowej, negatywnie wpływającej na zdrowie i rozwój dzieci. Obecnie projekt jest na etapie notyfikacji w Komisji Europejskiej. Od lutego 2013 roku kontynuowana będzie procedura legislacyjna w Sejmie. Zależy nam, aby od roku szkolnego 2013/2014 dzieci mogły zastać w szkołach nową, bo zdrowszą rzeczywistość.

2) projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,

Od 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości znoszące 79 sądów rejonowych. Obywatelska ustawa będzie nadal procedowana w Sejmie – liczymy na jej szybkie uchwalenie i tym samym – przywrócenie istnienia 79 sądów rejonowych.

3) projekt ustawy Prawo spółdzielcze

Ustawa prawo spółdzielcze zawiera blisko trzydzieści nowelizacji. Projekt zmierza do całościowego uregulowania sytuacji prawnej spółdzielni.

4) projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym,

Projekt przewiduje zmianę sposobu obliczania podatku rolnego – tak, aby był on bardziej przewidywalny i uśredniony. Proponowana zmiana polega na zastąpieniu okresu trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy – stanowiący okres obliczania średniej ceny skupu żyta – okresem jedenastu kwartałów, liczonych jako pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz osiem kwartałów bezpośrednio poprzedzających rok poprzedzający rok podatkowy.

5) projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw

PSL będzie chciało doprowadzić do uchwalenia nowelizacji zakładającej wprowadzenie w polskim systemie prawnym regulacji dotyczących funkcjonowania rynku finansowego mających na celu zwiększenie poziomu ochrony uzasadnionych interesów konsumentów.

6) projekt ustawy o wsparciu rodzicielstwa poprzez finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem

Analogiczny projekt, jak ten złożony przez PSL, będzie realizował w 2013 roku minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzięki tym rozwiązaniom prowadzący działalność gospodarczą, ubezpieczony w KRUS oraz osoby pracujące na podstawie umów-zlecenia będą miały prawo do urlopu wychowawczego na podobnych zasadach, jak etatowcy.

7) projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Projekt zmierza do skrócenia okresu, w którym operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych są zobowiązani na własny koszt, zatrzymywać i przechowywać dane telekomunikacyjne. Są to dane określające datę i godzinę połączenia, rodzaj połączenia oraz lokalizację urządzenia. Projekt skraca okres z 24 miesięcy do 6 miesięcy. Za tą propozycją opowiada się rząd.

Opracował: Krzysztof Kosiński Rzecznik Prasowy PSL


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Urodziny Macieja Rataja. Pamiętamy!

    19 lutego w 1884 r. we wsi Chłopy pod Lwowem urodził się Maciej Rataj. Był pierwszoplanowym parlamentarzystą i politykiem II …

  • Kto wygra z Kaczyńskim i jego „piątką”?

    Nie ma wątpliwości, że tzw. „Piątka Kaczyńskiego” jest ustawą niebywale szkodliwą dla polskiej wsi. Likwidując całą branżę hodowli zwierząt futerkowych, …

  • Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach

    Prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją a obywatelem – do tego ma służyć uchwalona w środę przez Sejm ustawa …