Zielone światło dla przedsiębiorców

Wicepremier, minister gospodarki spotkał się w ramach programu „Zielone światło dla przedsiębiorców” z przedstawicielami firm zrzeszonymi w izbach gospodarczych. Zapowiedział, iż główne cele proponowanych przez jego resort rozwiązań, to poprawa płynności finansowej, wsparcie inwestycji, ograniczenie obowiązków informacyjnych i promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Obecne przepisy podatkowe pozwalają na bezkosztowy dla budżetu obrót środkami finansowymi przedsiębiorców, którzy mogliby w tym czasie je korzystnie zainwestować.  Jak wskazują badania KE, Polska ma drugi najwyższy w UE wskaźnik administracyjnych kosztów podatkowych oraz trzeci najwyższy wskaźnik długości czasu potrzebnego na wypełnienie wymogów podatkowych. Firmy coraz częściej ogłaszają  upadłość, przez co wpływy do budżetu z VAT są niższe od planowanych. Opracowane w ministerstwie gospodarki przepisy zmierzają do poprawy płynności finansowej przedsiębiorców oraz wsparcia inwestycji, obniżenia kosztów zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa, ograniczenia utrudnień dla importerów i eksporterów. Obecnie poziom kapitalizacji polskich firm jest niski, a inwestycje finansowane są przede wszystkim ze środków własnych. – Proponujemy także dalsze ograniczanie obowiązków informacyjnych, co zdecydowanie ułatwi kontakty przedsiębiorców z organami administracji. Jest to również wyraz zaufania państwa do przedsiębiorców – zaznaczył wicepremier Pawlak. Zmniejszenie obciążeń w tym zakresie ograniczy koszty dopełniania procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

W najbliższym tygodniu projekt założeń do ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, po konferencjach uzgodnieniowych, zostanie przekazany na posiedzenie Komitetu ds. europejskich, a następnie Komitetu ds. informatyzacji, po czym będzie rozpatrywany przez Komitet Rady Ministrów oraz Radę Ministrów.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, Związku Rzemiosła Polskiego, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Włoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Amerykańskiej Izby Handlowej.

Najważniejsze propozycje założeń do ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce:

  • VAT kasowy – wprowadzenie pełnej metody kasowej (bez ograniczenia w postaci 90 dni), jednocześnie rozszerzając tę metodę na podatników osiągających sprzedaż na poziomie 2 mln euro),
  • ulga na „złe długi” – skrócenie terminu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności ze 180 do 90 dni dla celów skorzystania z tzw. ulgi na złe długi w zakresie podatku VAT,
  • skrócenie terminu na zwrot VAT z 60 do 30 dni,
  • wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie – odejście od restrykcyjnego terminu płatności podatku od towarów importowanych w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych na rzecz rozliczenia na zasadach ogólnych, tj. wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT,
  • wyłączenie z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej oraz zwolnienie otrzymującego pomoc z podatku dochodowego z tego tytułu,
  • rozszerzenie kręgu „małych podatników”,
  • zaliczanie bezpośrednio do kosztów podatkowych składników o wartości 6 tys. zł,
  • możliwość jednorazowego rozliczania straty podatkowej w podatku dochodowym,
  • możliwość stosowania pełnomocnictw ogólnych w postępowaniach skarbowych i podatkowych.

Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły