Zostałeś właśnie rodzicem? Sprawdź, czy otrzymasz świadczenia z pomocy społecznej

Świeżo upieczeni rodzice często nie są świadomi przysługującej im pomocy ze strony państwa. Dodatek do zasiłku oraz słynne becikowe to formy wsparcia finansowego, o które mogą oni śmiało zabiegać w ośrodkach pomocy społecznej. Aby otrzymać pomoc socjalną, koniecznie muszą przedstawić zaświadczenie o objęciu opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.

W polskim systemie pomocy społecznej w ramach świadczeń rodzinnych, które mogą uzyskać rodzice wychowujący dzieci, znajdują się dwa związane z przyjściem potomstwa na świat. Mowa oczywiście o becikowym oraz o dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Wysokość każdego z nich jest równa kwocie tysiąca złotych. Do uzyskania wsparcia finansowego wystarczy przedstawić zaświadczenie o objęciu opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży, a także spełnić kilka istotnych warunków.

Becikowe tylko dla najuboższych?

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, przysługująca bez względu na wysokość uzyskiwanych dowodów. Przyznanie go uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków.

Komu przysługuje zapomoga z tytułu urodzenia dziecka?

 • matce lub ojcu dziecka;
 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Warunkiem wypłacenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Takie zaświadczenie może wystawić lekarz lub położna.

Uwaga! Warunek ten nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Pisemny wniosek o becikowe składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Co należy załączyć do wniosku?

 • dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży,
 • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (na przykład przez drugiego z rodziców).

Jak uzyskać dodatek do zasiłku rodzinny z tytułu urodzenia dziecka?

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu. Wniosek o dodatek należy złożyć u swojego pracodawcy. Jeśli jednak ubiegający się o dodatek jest osobą bezrobotną, funkcjonariuszem bądź też jego pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, wówczas wniosek należy złożyć do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej, a więc tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne. O przyznanie dodatku można ubiegać się tylko w sytuacji, gdy przysługuje nam zasiłek rodzinny. Oznacza to, że najpierw musimy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć także:

 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodzin

Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły