Zobacz, jak powinna wyglądać nowa recepta?

Obowiązek wypisywania recept na nowych drukach ciąży na lekarzach już od niespełna 2 miesięcy. Prawo do refundacji ma każdy ubezpieczony, ale w aptece możemy odczuć rozczarowanie, jeśli okaże się, że recepta nie będzie prawidłowo wypełniona. Dlatego przed wyjściem z gabinetu dokładnie sprawdźmy, czy lekarz wypisując druczek zastosował się do wszelkich wytycznych wymaganych prawem.

Zmiany wprowadzone przez ministra zdrowia wywołały wielkie poruszenie. Od tej pory, aby recepta mogła zostać zrealizowana, wypisujący ją lekarz musi ściśle pilnować wszelkich wytycznych. W przeciwnym wypadku może okazać się, że przyniesiona do apteki recepta nie spełnia wymagań określonych przez ministra zdrowia, co wyeliminuje możliwość jej zrealizowania ze zniżką. Za prawidłowe wystawienie recepty odpowiada lekarz, a aptekarzowi nie wolno dokonywać na niej żadnych poprawek.

Uwaga! Obowiązkiem lekarza wypisującego receptę jest odpowiednie wypełnienie druku. Musi on też zaznaczyć wielkość zniżki. W przeciwnym wypadku zapłacimy 100% ceny leku.

Jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona recepta?

Wypisana przez lekarza recepta musi być przede wszystkim czytelna. Dotyczy to nie tylko danych pacjenta i przepisanych leków, ale również daty i pieczątek, które nie mogą być rozmazane, czy odbite częściowo. W przypadku jakichkolwiek poprawek dokonanych na druczku, lekarz musi je podpisać i odcisnąć swoją imienną pieczątkę.

W pieczątce nagłówkowej, która umieszczona jest na górze recepty, oprócz nazwy przychodni, szpitala, czy imienia i nazwiska lekarza, musi znaleźć się również pełny adres placówki, numer telefonu oraz identyfikator świadczeniodawcy nadany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Bardzo ważne jest również prawidłowe wypełnienie danych pacjenta, w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W tym polu musi znajdować się: pełne imię i nazwisko pacjenta, ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość (pisana bez skrótów, czyli Warszawa, a nie Wa-wa) oraz wiek, jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat. W przypadku Inwalidów Wojennych i Osób Represjonowanych, w polu dane pacjenta musi znaleźć się również numer PESEL pacjenta, wpisany przez lekarza.

Symbol oddziału NFZ, do którego należy pacjent musi znaleźć się w polu zatytułowanym „oddział NFZ”. Jeśli lekarz nie wypełni tego pola, to aptekarz może uzupełnić symbol na podstawie aktualnej Książeczki Ubezpieczeniowej.

W sytuacji, gdy pacjent cierpi na chorobę przewlekłą, lekarz powinien umieścić symbol P w polu choroba przewlekła. Dzięki temu, pacjent zyskuje uprawnienie do większych zniżek przy zakupie niektórych leków. W dalszej części recepty lekarz przepisuje zalecane leki:

  • na jednej recepcie lekarz może przepisać nie więcej niż 5 leków
  • na osobnej recepcie muszą być przepisywane leki robione oraz leki psychotropowe
  • na jednej recepcie lekarz może przepisać leki maksymalnie na trzy miesiące, tylko jeśli poda sposób dawkowania
  • w przypadku leków psychotropowych ilość tabletek leku musi być zapisana słownie oraz lekarz musi zaznaczyć sposób dawkowania
  • dawkowanie musi być podane również w przypadku antybiotyków oraz leków bardzo silnie działających
  • jeśli lek występuje w kilku dawkach, a lekarz nie zaznaczy na recepcie, którą dawkę należy wydać, pacjent otrzyma z apteki lek o najmniejszej dawce
  • jeśli lek występuje w kilku różnych opakowaniach, a lekarz nie zaznaczy, lub błędnie określi wielkość opakowania, pacjent otrzyma z apteki najmniejsze opakowanie znajdujące się w sprzedaży

Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły