Zmiany w paszportach dla dzieci

Od 11 sierpnia termin ważności paszportów ulegnie wydłużeniu. To najistotniejsza zmiana, jaką wprowadza nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych. Rodzice składający wniosek o wydanie paszportu dzieciom poniżej 5 lat muszą się liczyć z tym, że dokument swą ważność utraci po upływie 5 lat.

Wydłużenie terminu ważności paszportów dla dzieci jest jedną z ważniejszych zmian, którą wprowadza ustawa nowelizująca przepisy o dokumentach paszportowych. Jednocześnie uchyla ona obowiązujące dotychczas ograniczenie wiekowe, mówiące o tym, że paszport może być wydany małoletniemu dopiero po ukończeniu 5 roku życia. Zgodnie z nowym zapisem, prawo do uzyskania paszportu będą miały także dzieci poniżej 5 lat.

Wniosek o wydanie paszportu dziecku

Wniosek o wydanie paszportu w imieniu małoletniego składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. Również wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego z nich, poświadczoną przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Uwaga! Pisemna zgoda rodziców jest wymagana do wydania paszportu osobie małoletniej.

W przypadku, gdy stanowiska obu rodziców są różne, przy czym jeden z nich wyraża zgodę na wydanie dokumentu, to wówczas orzeczenie sądu rodzinnego zastępuje pozwolenie na wydanie paszportu.

Kto wydaje dokument?

Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby ubiegającej się o dokument paszportowy. W sytuacji, gdy brak jest stałego miejsca pobytu, wówczas paszport wydaje wojewoda właściwy według ostatniego miejsca stałego pobytu tej osoby. Za granicą taki obowiązek spoczywa na konsulu.

Uwaga! W przypadku osób zamieszkujących w Polsce, które nigdy nie posiadały zameldowania na terytorium kraju, dokumenty paszportowe wydaje wojewoda właściwy według aktualnego miejsca pobytu.

Termin ważności paszportu dla dziecka

Od 11 sierpnia termin ważności paszportów ulegnie wydłużeniu. Do tej pory okres przydatności tymczasowego paszportu dla dzieci poniżej 5 roku życia wynosi rok.

Uwaga! Do 10 sierpnia dzieciom do 5 roku życia będą jeszcze wydawane paszporty tymczasowe z rocznym terminem ważności, ale od 11 sierpnia podstawowych dokumentem podróży dla dzieci do 5 roku życia będzie paszport – a nie paszport tymczasowy – z 5-letnim terminem ważności.

Wydłużenie terminu ważności paszportów dla dzieci to doskonałe udogodnienie dla rodziców, którzy poprzednio musieli co roku ubiegać się o nowy paszport dla dziecka. Termin ważności dokumentu dla dzieci od 5 do 13 lat, wynosić będzie również 5 lat, zaś paszport dzieci powyżej 13 roku życia ważny będzie przez 10 lat od dnia wydania.

Opłata i odbiór dokumentu

Opłata za wydanie za wydanie paszportu wynosi 30 zł, a jego odbioru, w przypadku osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły