Nowa ustawa o braku obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie przez kierowcę prawa jazdy, a także możliwość rejestracji pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu oraz prawo do zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu – to niektóre ze zmian, jakie przyniesie podpisana przez prezydenta ustawa.

Prezydent podpisał ustawę z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu wprowadzenie ułatwień i zarazem zmniejszenie kosztów ponoszonych przez obywateli (właścicieli pojazdów, w tym przedsiębiorców) oraz zmniejszenie liczby wydawanych dokumentów, dostosowanie procedur administracyjnych oraz zmniejszenie w związku z tym odpowiednio zadań powierzonych organom jednostek samorządu terytorialnego.

 Bez okazywania prawa jazdypodczas kontroli

Ustawa zwalnia posiadaczy polskiego prawa jazdy z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i okazywania go na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego. Umożliwia rejestrację pojazdu lub czasową rejestrację pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu. Ustawa wprowadza możliwość czasowej rejestracji pojazdu także przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu. Zgodnie z ustawą możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, o ile pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z właściwymi przepisami wykonawczymi. Zniesiony będzie obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeżeli od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie jego własności.

Sprzedawca zarejestruje pojazd kupującemu

Ustawa ponadto wprowadza możliwość rejestracji nowego pojazdu przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów w imieniu kupującego.

Ustawa określa także:

– zasady współpracy polskich organów rejestrujących z organami właściwymi w sprawach rejestracji pojazdów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

– zasady wydawania wtórników dokumentów i wtórników tablic rejestracyjnych, a także tablicy dodatkowej,

– przesłanki odmowy rejestracji pojazdu,

– strukturę numeru rejestracyjnego pojazdu,

– miejsce umieszczania oznaczeń oraz tablic rejestracyjnych i obowiązek utrzymywania tablic w należytym stanie przez kierującego pojazdem, 

– obowiązek prowadzenia ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych i wyznaczania pojemności rejestracyjnych dla niektórych tablic.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, przewidziane są jednak liczne wyjątki. Przykładowo wskazać można:

– przepisy dotyczące możliwości upoważnienia salonu sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów przez właściciela nabytego w nim pojazdu do złożenia przez ten salon wniosku o rejestrację tego pojazdu lub do odebrania przez ten salon decyzji o czasowej rejestracji pojazdu – które wejdą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia;

– przepisy znoszące obowiązek wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej – które wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.Niektóre z wprowadzanych regulacji, wymagające wdrożenia rozwiązań technicznych, mają obowiązywać dopiero po ogłoszeniu przez upoważnionego ministra stosownego komunikatu, m.in. komunikatu określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego, określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających generowanie z systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów raportu potwierdzającego dane zgromadzone w tej ewidencji.

(PAP, WK, Ben Sassi)


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły