Płacenie podatku od nieruchomości przy współwłasności

Mortgage calculator. House, noney and document. 3d

W przypadku, w którym nieruchomość znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej osób, podatek od nieruchomości oraz obowiązek jego regularnego opłacania, spoczywa solidarnie na wszystkich współwłaścicielach tej nieruchomości. Solidarny obowiązek podatkowy przy współwłasności polega na tym, że wszyscy współwłaściciele są zobowiązani do płacenia podatku od nieruchomości wspólnej, ale zapłacenie całego podatku przez jednego lub kilku z nich powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w stosunku do wszystkich.

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, co do zasady, jeśli nieruchomość lub budowla stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Samo prawo własności nieruchomości lub jej posiadanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

Odpowiedzialność solidarna

Do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące zobowiązań cywilnoprawnych. W myśl art. 366 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Jest to tzw. solidarność dłużników, polega ona na tym, że obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości stanowiącej współwłasność ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Ben Sassi


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły