Debata o współpracy i odpowiedzialności

8449Powiatowe Forum Samorządowe w Kielcach

 

O doświadczeniach, finansach i wyzwaniach dla samorządów różnego szczebla, rozmawiano podczas Forum Samorządowego, zorganizowanego pod hasłem „Gmina – Powiat – Województwo – Partnerstwo na Rzecz Mieszkańców i Rozwoju Regionu” przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

 

21 stycznia główna sala koncertowa Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach wypełniła się niemal do ostatniego miejsca. Na Powiatowe Forum Samorządowe zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach przyjechali samorządowcy różnych szczebli: sołtysi, radni rad gmin, radni rad powiatów i województwa świętokrzyskiego, burmistrzowie, starostowie. Obecny był marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Gośćmi specjalnymi Forum byli: Jerzy Stępień – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prorektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Ludwik Węgrzyn – starosta bocheński, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich. Uczestników Forum powitali starosta kielecki Michał Godowski i przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jan Cedro.

Przedstawiając ideę przyświecającą zwołaniu Forum nawiązali do głównego przesłania tego spotkania: „Gmina – Powiat – Województwo – Partnerstwo na Rzecz Mieszkańców i Rozwoju Regionu”. Jako myśl przewodnią wybrano przesłanie prof. Tadeusza Kotarbińskiego – synergia występuje wtedy, kiedy podmioty współdziałające osiągną więcej, niż jeśli działają każdy z osobna. Do tego przesłania nawiązywał zaprezentowany zebranym film pokazujący efekty współpracy władz powiatu z władzami gmin i województwa. Można było zobaczyć rezultaty współpracy w zakresie budownictwa drogowego, współpracy kulturalnej, pomocy osobom wykluczonym, współdziałania z organizacjami pozarządowymi. W bardzo interesującym wystąpieniu Jerzy Stępień przypomniał podejmowane w różnych środowiskach działania na rzecz restytucji samorządności terytorialnej w Polsce jeszcze wtedy, gdy do przemian ustrojowych było daleko. Zwrócił uwagę, że decyzja o przywróceniu „małych ojczyzn” ich mieszkańcom zapadała w Sejmie kontraktowym. Z tych też powodów nie wszystkie zamiary, jakie przyświecały twórcom reformy samorządowej można było zrealizować. Między innymi nie udało się stworzyć jednej silnej reprezentacji samorządu terytorialnego, za to mamy kilka różnych, których siła oddziaływania jest mniejsza niż mogłaby być. Mówca odniósł się krytycznie do procesów recentralizacyjnych wprowadzanych przez rząd PiS. Stwierdził, że przybliżają one Polskę do wschodniego modelu zarządzania państwem, w którym nigdy nie było miejsca na samorządność terytorialną, charakterystyczną dla cywilizacji zachodniej. Nawiązując do proponowanego ograniczenia liczby kadencji wójtów i burmistrzów stwierdził, że jest to zamiar niekonstytucyjny, sprzeczny z art. 31 ust. 3 Konstytucji, który określa w jakich okolicznościach może następować ograniczenie praw obywatelskich, a takim niewątpliwe są prawa wyborcze. Uznał, że w Polsce nie zaistniał żaden z warunków przewidzianych przepisami konstytucyjnymi, aby ograniczać możliwość pełnienia funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Podkreślił, że konstytucyjne prawa wyborcze, a takim jest bierne prawo wyborcze, może ulec ograniczeniu wtedy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw osób trzecich.

Polemikę ze strony uczestniczących w Forum wywołała ta część wypowiedzi Jerzego Stępnia, w której jako główną przyczynę klęski Polski w 1939 r. uznał nie słabe przygotowanie do wojny, a zmianę układu politycznego w Europie. W tym kontekście opowiedział się za zaangażowaniem Polski w zabiegi o trwałość Unii Europejskiej. Zdaniem mówcy dekompozycja UE mogłaby stanowić zagrożenie dla niepodległego bytu państwowego. Jeden z uczestników Forum tą część wypowiedzi uznał za zbyt daleko idącą, nieuwzględniającą naszych uwarunkowań wewnętrznych, jakie miały miejsce w Rzeczypospolitej Polskiej począwszy od XVII wieku.

Augustyn Michnowski

 


Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar

Zamów prenumeratę: http://zielonysztandar.com.pl/prenumerata/ 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły