Zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia społecznego rolników od 1 stycznia 2016

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady przyznawania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego. W ubezpieczeniu społecznym rolników zasiłek ten nie będzie jak dotychczas świadczeniem jednorazowym, odpowiadającym czterokrotności emerytury podstawowej obowiązującej w dniu porodu. Będzie przysługiwał przez okresy, o których w wyjaśnieniach poniżej. Zasady przyznawania tego świadczenia rolnikom ubezpieczonym w KRUS będą prawie analogiczne jak w systemie powszechnym.

Komu będzie przysługiwał zasiłek macierzyński?

Prawo do zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2016 r. będzie przysługiwało osobie ubezpieczonej, która:

  • jest matką albo ojcem dziecka,
  • przysposobiła dziecko (w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia przez nie 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia przez dziecko 10 roku życia).
  • przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do osiągnięcia przez nie 10 roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie;
  • przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia dziecka.

Ubezpieczonemu rolnikowi – ojcu dziecka zasiłek macierzyński będzie przysługiwać w ściśle określonych przypadkach, tj. w razie:

  • skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania przez nią zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią zasiłku za co najmniej okres 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
  •  śmierci matki dziecka,
  •  porzucenia dziecka przez matkę.

Ustawodawca, poza wyżej wymienionymi, nie przewiduje innych sytuacji, w których ojciec dziecka może nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Kwota zasiłku macierzyńskiego będzie wynosiła 1000 zł miesięcznie. Za niepełny miesiąc kwotę ustala się proporcjonalnie do liczby dni, za które ten zasiłek przysługuje.

Okres przysługiwania zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2016 r. będzie przysługiwał przez okres:

–       52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;

–       65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci;

–       67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci;

–       69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci;

–       71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga dzieci i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga dzieci lub przyjęcia na wychowanie pięciorga dzieci i więcej.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły