Zwiększenie praw i gwarancji przedsiębiorców

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej, przedłożony przez ministra gospodarki.

Projekt Prawa działalności gospodarczej będzie podstawowym zbiorem norm regulujących działalność gospodarczą wykonywaną w Polsce. Celem tego centralnego aktu prawa gospodarczego jest zwiększenie praw i gwarancji przedsiębiorców oraz wzmocnienie mechanizmów dialogu w ich relacjach z organami administracji publicznej, tak by przybrały one charakter zbliżony do relacji partnerskich.

Podstawą regulacji odnoszących się do działalności gospodarczej jest przekonanie, że 99 proc. prowadzących tę działalność wykonuje ją rzetelnie i uczciwie. Dlatego w projekcie ustawy przyjęto dwa fundamentalne założenia: pierwsze – przedsiębiorca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej może podejmować wszelkie działania, o ile nie są sprzeczne z prawem i drugie – w przypadku różnych wyników wykładni przepisów prawa, organ administracji publicznej przyjmuje wykładnię korzystną dla przedsiębiorcy.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. mimo wielokrotnego nowelizowania nie spełnia już oczekiwań przedsiębiorców, nie odzwierciedla bowiem rzeczywistych problemów dynamicznie zmieniającego się rynku gospodarczego. Jednak część jej przepisów, dotyczy to zwłaszcza tych regulacji, których obowiązywanie nie budzi wątpliwości, została przeniesiona do Prawa działalności gospodarczej.

Do projektu ustawy włączono definicje podstawowych pojęć z zakresu działalności gospodarczej, takie jak: działalność gospodarcza, przedsiębiorca, mikro-, mały i średni przedsiębiorca. Definicje te uwzględniają przepisy unijne. Precyzyjnie określono zasady wykonywania działalności gospodarczej, wyrażające konstytucyjne zasady: wolności działalności gospodarczej i równości. Nowe prawo będzie również uwzględniać obecne realia życia gospodarczego.

„Co nie jest prawem zabronione – jest dozwolone”

W obszarach nieuregulowanych prawem przedsiębiorca będzie dysponował swobodą wyboru celów i środków działania, o ile nie naruszy przy tym praw i wolności innych podmiotów. Dopuszczalne będą więc wszelkie działania wprost niezabronione przez prawo, szczególnie te zmierzające do zabezpieczenia interesu gospodarczego przedsiębiorcy.

Przyjazna interpretacja przepisów

Ta grupa przepisów jest kierowana do organów administracji publicznej, które w przypadku niedających się usunąć wątpliwości interpretacyjnych przepisów (także w razie możliwych wielu interpretacji) powinny rozstrzygać sprawy w sposób, który nie pogorszy sytuacji przedsiębiorcy. Dotyczyć to będzie szczególnie postępowań, w których na przedsiębiorcę ma być nałożony obowiązek, odebrane uprawnienie lub wymierzona kara.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-5-11-sierpnia


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły