Placówki wsparcia dziennego

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332), zwaną dalej „ustawą”, oraz zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 1188), zwaną dalej „nowelizacją”, organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki wsparcia dziennego winny dostosować organizację i standardy w tych placówkach do obowiązujących przepisów.


1. Placówki wsparcia dziennego, które powstały przed dniem 1 stycznia 2012 r.

a)    publiczne

Na mocy art. 228 ust. 1 ustawy placówki te, z dniem jej wejścia w życie ustawy
(tj. z dniem 1 stycznia 2012 r.), stały się placówkami wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z przepisami przejściowymi art. 8 nowelizacji w zakresie warunków lokalowych i sanitarnych do placówek wsparcia dziennego działających przed dniem wejścia w życie nowelizacji na podstawie przepisów działu II rozdziału 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Zatem do dnia 1 stycznia 2015 r. organy prowadzące placówki wsparcia dziennego winne były dokonać zmian organizacyjnych w zakresie dokumentów powołujących oraz statutów i regulaminów placówek wsparcia dziennego.

b)    niepubliczne

Placówki niepubliczne w obecnym kształcie mogą funkcjonować nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r. Do tego czasu, aby móc dalej działać muszą w taki sposób zorganizować placówkę, aby ta zapewniała dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. To, czy warunki te zostały zapewnione, czy też nie stwierdza wójt. Oznacza to, że placówki te mają czas do wskazanej powyżej daty, aby – w porozumieniu z samorządem gminnym – przystosować placówkę do wymagań, jakie samorząd ten postawi. Jeżeli do 30 czerwca 2015 r. wójt nie stwierdzi, że placówka zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, wówczas placówka ulega likwidacji. Prawodawca zatem, biorąc pod uwagę istotną rolę, jaką odgrywają placówki wsparcia dziennego w pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, dopuścił możliwość, aby placówki, które powstały przed 1 stycznia 2012 r. i nie musiały spełniać rygorystycznych wymogów budowlanych, przeciwpożarowych czy sanitarnych, mogły dalej funkcjonować w takim kształcie, w jakim powstały, niemniej zgodę na ich funkcjonowanie musi wyrazić wójt. Do zgody tej wójt nie potrzebuje pozytywnych opinii komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej ani właściwego inspektora sanitarnego.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru: http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-17-23-czerwca


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły