Przejrzystość – tak, nadmierne obciążenia dla małych i średnich przedsiębiorstw – nie

Komisja Spraw Zagranicznych PE 26 listopada br. głosowała nad zmianami w dyrektywach o rachunkowości w UE. Komisja Europejska zaproponowała nowe obowiązki dotyczące sprawozdawczości niefinansowej.

– Jako sprawozdawca w imieniu Europejskiej Partii Ludowej liczę na dobry kompromis. Stawiamy na transparentność informacji umożliwiającej podejmowanie racjonalnych decyzji przez konsumentów i inwestorów, ale w dobie wychodzenia z kryzysu musimy bronić małe i średnie przedsiębiorstwa przed nadmiernymi obciążeniami utrudniającymi światową konkurencję – skomentował przed głosowaniami poseł do PE Andrzej Grzyb.

Wspomniana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej odnosi się do zmian w dyrektywie Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy. Zaproponowane zmiany mają objąć spółki i jednostki skonsolidowane, w których średnia liczba pracowników w ciągu roku obrotowego przekracza 500 i na dzień bilansowy ich suma bilansowa przekracza 20 milionów euro lub ich obrót netto przekracza 40 milionów euro. Spółki spełniające te kryteria w rocznych sprawozdaniach z działalności mają dołączyć sprawozdanie niefinansowe oceniające ich sytuację i działalność przynajmniej w kontekście: kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz opisy stosowanej przez spółkę polityki różnorodności składu jej organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych odnośnie do aspektów takich jak wiek, płeć, różnorodności pochodzenia geograficznego, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

– W poprawkach do dyrektyw w Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Praw Człowieka złożono szereg daleko idących poprawek m.in. rozszerzających zakres podmiotów objętych nowymi obowiązkami także na małe i średnie przedsiębiorstwa czy nakładające na państwa członkowskie UE obowiązek wypracowania rozwiązań prawnych wymuszających stosowanie nowych rozwiązań wraz z odpowiednimi karami – cieszę się, że udało mi się pozyskać wystarczającą większość by te niebezpieczne propozycji odrzucić – mówił po poseł Andrzej Grzyb. – Wbrew niektórym poprawkom udało nam się również zachować elastyczność w zakresie wyboru ram, na których przedsiębiorstwa będą mogły się opierać w swych raportach nie finansowych – jeśli te zapisy się utrzymają w dalszych pracach, możliwe będzie korzystanie z istniejących już i powszechnie uznawanych ram krajowych, o zasięgu ogólnoeuropejskim czy ogólnoświatowym. Procedowane dyrektywy wprowadzają pierwszy tego typu obowiązek sprawozdawczości niefinansowej w ramach prawa UE, dlatego ważne jest by dać europejskim przedsiębiorcom możliwość adaptacji – elastyczność w zakresie doboru ram to krok w tym kierunku – dodał poseł Grzyb.

Parlament Europejski współdecyduje o ostatecznym kształcie dyrektywy wraz z Radą Europejską poprzez bezpośrednie kształtowanie zapisów dyrektyw. W dniu dzisiejszym w ramach komisji AFET/DROI odbyło się głosowanie w sprawie dyrektywy o sprawozdawczości gdzie Poseł Andrzej Grzyb, reprezentował największą frakcję w PE – Europejską Partię Ludową (EPP). Dalsze prace będą kontynuowane w komisji wiodącej PE – Komisji Prawnej (JURI). Z początkiem przyszłego roku dyrektywy będą procedowane w ramach posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego.

Borys Brzeziński, Kinga Kołodziejczak

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły