Potrafimy wykorzystać szanse i potencjał regionu

Rozmowa z Kazimierzem KOTOWSKIM, członkiem zarządu województwa świętokrzyskiego

Panie Marszałku, Województwo Świętokrzyskie jest regionem, w którego gospodarce wciąż silnie reprezentowane jest rolnictwo. Uważa się, że stan taki odbija się niekorzystnie na konkurencyjności naszej gospodarki i dynamice wzrostu gospodarczego.

– Rolnictwo stanowi ważny sektor gospodarki naszego województwa, w którym zatrudniona jest prawie jedna trzecia wszystkich osób pracujących w regionie. Niestety, nie bez racji rolnictwo uważane jest za tę część gospodarki, która charakteryzuje się niską produktywnością, co znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach obrazujących konkurencyjność i dynamikę rozwoju gospodarki regionu. Ponadto, spora część województwa świętokrzyskiego zaliczana jest do obszarów cennych przyrodniczo, stąd objęta jest różnymi formami ochrony. Stanowi to często utrudnienie dla nieskrępowanego rozwoju różnych gałęzi przemysłu i umiejscawiania na tych obszarach projektów infrastrukturalnych.

Wszyscy te fakty znamy, ale najwyższy czas, byśmy przestali upatrywać w nich jedynie bariery w rozwoju województwa i spróbowali w tym, co uznajemy dotychczas za słabość regionu dostrzec szansę i potencjał.

Na przykład, nie sposób nie zauważyć, że Polacy, tak jak i inni mieszkańcy Europy, coraz większą wagę przykładają do wysokiej jakości, zdrowej i ekologicznej żywności, pochodzącej z regionów o czystym środowisku naturalnym. Trend ten stanowi niepowtarzalną szansę dla naszych świętokrzyskich rolników, którzy produkują owoce i warzywa o doskonałych walorach smakowych, a które są wciąż zbyt słabo rozreklamowane poza naszym regionem.

Czy to pozytywne spojrzenie na potencjał sektora rolnego znajduje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych, które wyznaczają kierunki rozwoju województwa świętokrzyskiego?

– Oczywiście. Zbliżamy się obecnie do zakończenia prac, mających na celu aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Jeden z celów aktualizowanej Strategii poświęcony jest rozwojowi obszarów wiejskich, m.in. poprzez dalsze unowocześnianie szeroko pojętej infrastruktury publicznej, wspieranie modernizacji i zmian strukturalnych w rolnictwie oraz rozwój funkcji pozarolniczych na terenach wiejskich. Uznajemy za konieczne podjęcie działań, mających na celu poprawę współpracy producentów rolnych, która skutkować będzie wzrostem opłacalności prowadzonej przez nich działalności. Ponadto, należy w dalszym ciągu wspierać inwestycje w gospodarstwach rolnych, jak również dążyć do zacieśnienia więzów sektora rolnego z nauką, dzięki czemu wzrośnie liczba innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Aby utrzymać potencjał województwa do produkcji zdrowej żywności, musimy także dokładać starań w celu zachowania czystego środowiska naturalnego. Nieodzowna wydaje się kontynuacja wsparcia m.in. dla rozbudowy sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków czy systemów zagospodarowania odpadów.

Nie sposób zapomnieć także o możliwościach, które stwarza nam wspieranie produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu wiele nieużytków rolnych można ponownie zagospodarować na potrzeby upraw roślin energetycznych.

Wiele mówi się o zmianach w unijnej polityce spójności po roku 2013, które doprowadzić mają do ściślejszego powiązania wydatkowanych funduszy z rozwojem gospodarczym i innowacjami. Czy zamierzenia, dotyczące modernizacji sektora rolnego, o czym nadmienił Pan Marszałek, będą miały szanse na dofinansowanie z programów operacyjnych kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej?

– Według nowego podejścia do polityki spójności, czyli tzw. „nowego paradygmatu polityki spójności”, środki unijne mają wspomóc wydobycie i wzmocnienie wewnętrznych potencjałów wzrostu każdego z regionów. Jak wspomniałem wcześniej, także w rolnictwie upatrujemy jeden z potencjałów rozwoju gospodarki naszego regionu i co za tym idzie, liczymy na kontynuację wsparcia ze źródeł unijnych tego sektora, przede wszystkim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oczywiście wzrost konkurencyjności rolnictwa musi wiązać się z inwestycjami w nowoczesne urządzenia, wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań i zdecydowaną poprawą marketingu i promocji oferowanych produktów.

Oprócz nacisku na innowacyjność projektów, Komisja Europejska dąży do zwiększenia wysokości środków na energetykę odnawialną, m.in. produkcję biomasy, co otwiera przed świętokrzyskimi rolnikami nowe kierunki rozwoju. Planuje się także, że projekty z zakresu ochrony środowiska będą w dalszym ciągu otrzymywały wsparcie.

Czy w związku z powyższym, województwo świętokrzyskie może z optymizmem oczekiwać na rozpoczęcie kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej?

– Warunki, które Komisja Europejska stawia przed państwami członkowskimi oraz poszczególnymi regionami, które będą beneficjentami polityki spójności w latach 2014-2020 są trudniejsze, niż obecnie. Zgłaszane projekty będą w bardziej bezpośredni sposób ukierunkowane na rozwój gospodarczy i wzrost innowacyjności. Tym niemniej, warunki będą równe dla wszystkich regionów. Musimy należycie przygotować się do realizacji kolejnej edycji programów operacyjnych i wykorzystać tę niepowtarzalną szansę na wzmocnienie gospodarki województwa świętokrzyskiego, w tym poziomu produkcyjności i konkurencyjności naszego sektora spożywczego. Powinniśmy także wypracować sobie wysoką pozycję na rozwijającym się dynamicznie rynku produkcji energii odnawialnej, dbając równocześnie o posiadany przez nas potencjał, w postaci czystego środowiska naturalnego.

Konkludując, chcę powiedzieć, że znajdujemy się u progu bardzo interesującego i obiecującego okresu, wymagającego od nas wszystkich pracy, zaangażowania i pomysłowości, ale mogącego w jeszcze większym stopniu przyczynić się do przeobrażenia naszego województwa w region nowoczesny i konkurencyjny.

MG


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Nieznana historia największego protestu przeciwko komunistom w Płocku

    Niewiele osób pamięta dziś, że Płock stał się areną jednego z największych sprzeciwów wobec komunistycznego terroru i represji powojennych. Był …

  • Czas Witosa

    To były upalne sierpniowe dni 1920 roku. W powietrzu czuć było atmosferę strachu i przeświadczenia co do zbliżającego się wkrótce …

  • Opinogóra stawia na PSL

    Piotr Czyżyk popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe został nowym wójtem gminy Opinogóra. Pokonał w drugiej turze Annę Koral z PiS. …