Równe warunki w ramach WPR 2014 – 2020

Polscy rolnicy oczekują zrównania warunków przyznawania płatności bezpośrednich – podkreślił podczas konferencji prasowej w Sejmie minister Stanisław Kalemba.

Minister zaznaczył, że brak wyrównania płatności może podważyć wspólnotowy charakter Wspólnej Polityki Rolnej i zgodność poprawnego kształtu płatności bezpośrednich z Traktatem o funkcjonowaniu UE. Wyrównanie warunków uzasadniają po pierwsze koszty produkcji, rosnące ceny paliwa, nawozów, środków ochrony roślin, a po drugie wyższe plony.

– Do plonów referencyjnych zostały przyjęte wartości z lat 1995-1999. Tymczasem dziś plony znacznie wzrosły. Średnie płatności bezpośrednie mają już Czesi i Węgrzy. Ponadto warto zauważyć, że w całej Unii Europejskiej funkcjonują już pewne elementy polityki rolnej, wspólne dla wszystkich. Są to wymagania w zakresie ochrony środowiska – mówił szef resortu rolnictwa.

Stanisław Kalemba podkreślił, że dla strony polskiej kolejnym ważnym punktem w negocjacjach jest zachowanie obu filarów WPR. Powinny one być jednakowo ważne, a w ramach II filara oczekujemy utrzymania co najmniej takiego samego poziomu wsparcia, z jakim mamy do czynienia w obecnej perspektywie finansowej, a mianowicie minimum 13,5 mld euro. Minister zaznaczył, że głównym warunkiem wypracowania kryteriów dobrych dla wszystkich państw członkowskich jest uchwalenie odpowiedniego ogólnego budżetu UE. To z kolei mogłoby zapewnić Polsce budżet w ramach WPR na lata 2014-2020 na poziomie 34,5 mld euro.

Szef resortu rolnictwa zauważył, że kluczem do sukcesu są również odpowiednie decyzje podejmowane w kraju. – Maksymalizację ogólnej alokacji środków z budżetu UE dla Polski umożliwi podpisanie Umowy Partnerskiej między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Dzięki tej umowie obszary wiejskie, które w Polsce zajmują ponad 93%, będą mogły skutecznie wykorzystywać środki z funduszu polityki spójności. To bardzo ważne, aby realizować inwestycje infrastrukturalne również tam, na przykład w postaci dróg lokalnych – mówił Stanisław Kalemba.

Inne prace podjęte na forum Rządu i Parlamentu polskiego to po pierwsze uchwała Sejmu RP z 15 maja 2012 r. w sprawie wsparcia Rządu RP i wezwanie Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz usprawnienia WPR oraz wprowadzenia równych i niedyskwalifikujących zasad podziału między państwa członkowskie UE środków na płatności bezpośrednie dla rolników. Po drugie stanowisko MRiRW z 3 października 2012 r., które zostało wysłane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. W dokumencie tym podkreśla się, że należy podtrzymać dążenie do jak największego wyrównania stawek płatności bezpośrednich, co najmniej do poziomu aktualnej średniej w UE, tj. do około 265 euro/ha.

Minister Kalemba podkreślił, że polscy rolnicy zasługują na to, aby móc korzystać z unijnego wsparcia na równi z beneficjentami innych krajów członkowskich. – Polska jest jednym z największych producentów żywności w Unii Europejskiej. Polska żywność jest doceniana nie tylko na rodzimym rynku, lecz także na rynkach europejskich i światowych. Świadczy o tym stale rosnące saldo w handlu produktami rolno-spożywczymi. Przewidujemy, że za ten rok będzie to wartość na poziomie około 3 mld euro. Żaden sektor polskiej gospodarki nie odnosi takich sukcesów jak branża rolno-spożywcza – powiedział szef resortu rolnictwa.

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Wielkanocne rozważania o żywności

    Bezpieczeństwo żywnościowe Bezpieczeństwo żywnościowe jest złożonym zagadnieniem powiązanym ze zrównoważonym rozwojem rolnictwa, zdrowiem ludności, środowiskiem i handlem. Na globalne bezpieczeństwo …

  • Jaki będzie krajobraz społeczno-ekonomiczny po kolejnej bitwie z epidemią?

    dr Michał SobczakWydział Ekonomiczno-SocjologicznyUniwersytet Łódzki Gdy zostałem poproszony przez Redaktora Naczelnego o napisanie tekstu dotyczącego skutków kolejnego lockdownu, czy też …

  • Niewielu rolników ubezpiecza uprawy

    O wspieraniu środkami publicznymi systemu ubezpieczeń rolniczych System wspierania dopłatami z budżetu państwa ubezpieczeń rolniczych nadal jest mało skuteczny i …