Pomoc materialna dla uczniów

Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, a rodzice coraz częściej rozkładają ręce, zastanawiając się skąd wezmą pieniądze na kosztowną edukację swoich pociech. Wielu rodzinom w tej sytuacji pomagają m. in. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, funkcjonujące na terenie danej gminy, poprzez przyznawanie stypendiów szkolnych. To właśnie w ich placówkach od 1 sierpnia można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, które będzie można składać od 1 września do 15 września 2012 r.

Stypendia szkolne są formą pomocy, która przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto, zaś w przypadku osób samotnie gospodarujących – kwoty 477 zł netto. Pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej zapowiadają, że szczególną uwagę zwrócą na rozliczenia oraz będą wymagali rachunków, potwierdzających wydatki związane z zakupami podręczników, plecaków, odzieży szkolnej, czy zeszytów. Rachunki te, powinny być imienne wystawione na rodzica, a nie na małoletnie dzieci. Dlatego, przy zakupie artykułów szkolnych warto mieć na uwadze powyższe wskazówki. W przeciwnym wypadku możemy spotkać się z nieprzyjemną sytuacją, w której niewiedza nie będzie naszym mocnym argumentem.

Pomoc materialna udzielana uczniom ma na celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do pobierania nauki, które wynikają z trudnej sytuacji materialnej dziecka, a także wspierania edukacji zdolnej młodzieży.

Kto ma prawo do otrzymania stypendium?

Pomoc przyznana będzie w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Uwaga! Uczniowi nie zostanie przyznane stypendium, jeśli otrzymuje on inne stypendium socjalne ze środków publicznych, a jego wysokość przekracza kwotę 1820 zł.

Ważne terminy

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać w Miejskich Ośrodkach Społecznych już od 1 sierpnia. Możliwość ich złożenia nastąpi dopiero 1 września i potrwa do 15 września 2012 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wniosek o stypendium złożyć może rodzic dziecka, dyrektor szkoły lub uczeń, jeśli jest pełnoletni. Może ono zostać przyznane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Miejski Ośrodek Pomocy społecznej będzie obowiązany do wypłacenia należnego stypendium. Stypendium szkolne wypłacone zostanie w terminach:

 • do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku,
 • do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku, po otrzymaniu środków na ten cel z budżetu państwa.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 • w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Jakie dokumenty musimy załączyć do składanego wniosku?

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę , emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • w przypadku osób bezrobotnych:

ü zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

ü osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – pisemne oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia,

 • informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:

ü wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym,

ü w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymaniu (lub nie) alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

ü w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych – aktualne (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) zaświadczenie od komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania,

 • potwierdzenie otrzymywania dodatku mieszkaniowego,
 • potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku zawieszenia ww. działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt),
 • pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • oświadczenie stanowiące załącznik do wewnętrznego regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które można pobrać w placówce danej jednostki

Ile wynosi stypendium?

Minimalna kwota stypendium wynosi 72,80 zł na miesiąc. Dla uczniów, w rodzinach których dochód nie przekracza 200 zł na osobę, stypendium nie może przekroczyć 182 zł na miesiąc.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły