Stanisław Kalemba jest nowym ministrem rolnictwa


Nowym mi­ni­strem rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi jest Sta­ni­sław Ka­lem­ba. Jego kandydaturę wskazali parlamentarzyści PSL, Naczelny Komitet Wykonawczy oraz prezes PSL, wicepremier Waldemar Pawlak. Przedstawiciela Stronnictwa zaakceptował premier Donald Tusk.  Prezydent Bronisław Komorowski podpisał jego nominację na nowego ministra rolnictwa.

Stanisław Kalemba zapytany o pierw­sze de­cy­zje, jakie po­dej­mie, gdy zo­sta­nie mi­ni­strem, stwierdził, że naj­pierw trzeba za­po­znać się z wy­ni­ka­mi kon­tro­li pro­wa­dzo­nych w re­sor­cie i pod­le­głych mu agen­dach, a do­pie­ro póź­niej po­dej­mo­wać od­po­wied­nie de­cy­zje per­so­nal­ne. Ma po­mysł na spół­kę Ele­warr, na­le­żą­cą do Agen­cji Rynku Rol­ne­go. A to właśnie in­for­ma­cje o niej były jed­nym z po­wo­dów, które do­pro­wa­dzi­ły do dy­mi­sji Marka Sa­wic­kie­go. Zdaniem Stanisława Ka­lem­by przed­się­bior­stwo to po­win­no zo­stać spry­wa­ty­zo­wa­ne, ale po­przez grupy pro­du­cen­tów i rol­ni­ków. Na­le­ży także upo­rząd­ko­wać spra­wy we wszyst­kich spół­kach, nie tylko zwią­za­nych z rol­nic­twem. Trze­ba również wpro­wa­dzić prze­pi­sy, które unie­moż­li­wią ob­cho­dze­nie usta­wy ko­mi­no­wej, która ogra­ni­cza za­rob­ki z spół­kach Skar­bu Pań­stwa.

Ilekroć nowy minister obejmuje resort, pada to pytanie: czy sobie poradzi? Ministerstwo rolnictwa obejmuje swym zakresem wiele spraw i jest obszarem niezwykle wymagającym. A jednak Stanisław Kalemba ma szanse z dużym powodzeniem podołać temu wyzwaniu. To doświadczony polityk i praktyk jeśli chodzi o rolnictwo. Pracował w instytucjach związanych z rolnictwem. Doskonale zna sytuację rolnictwa i sprawy wsi. Jest inżynierem rolnikiem, a gruntowną wiedzę zdobywał na Aka­de­mii Rol­ni­czej w Po­zna­niu. A co najistotniejsze – od 1991 r. jest posłem i długo sprawował funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej komisji rol­nic­twa. Jest tez wieloletnim członkiem sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej. To gwarancja, że jako minister będzie także dysponował doświadczeniem politycznym i znajomością mechanizmów funkcjonujących w UE.

Robert Matejuk


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Nieznana historia największego protestu przeciwko komunistom w Płocku

    Niewiele osób pamięta dziś, że Płock stał się areną jednego z największych sprzeciwów wobec komunistycznego terroru i represji powojennych. Był …

  • Czas Witosa

    To były upalne sierpniowe dni 1920 roku. W powietrzu czuć było atmosferę strachu i przeświadczenia co do zbliżającego się wkrótce …

  • Opinogóra stawia na PSL

    Piotr Czyżyk popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe został nowym wójtem gminy Opinogóra. Pokonał w drugiej turze Annę Koral z PiS. …